container-bak.nl
UW ADRES VOOR HET KOPEN EN LEASEN VAN CONTAINERS
MET EEN GOEDE KWALITEIT EN TEGEN EEN SCHERPE PRIJS.
Bel ons 088-6969569
Home / Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Artikel 1 definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Container-bak.nl : de eenmanszaak gevestigd te Lansingerland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74333135 Afnemer: iedere wederpartij die met Containerbak.nl bak een overeenkomst van verkoop sluit. Voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden Za(a)k(en): container(s).

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, offertes, aanvragen, mededelingen alsmede op iedere overeenkomst van verkoop tussen Container-bak.nl en afnemer. 2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden uitsluitend indien partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en/of na schriftelijke bevestiging door Container-bak.nl 2.3 Deze voorwaarden treden in werking op 01 Januari 2020 en gelden voor onbepaalde tijd.

Artikel 3. Aanbiedingen 3.1 De door Container-bak.nl gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst 4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand door aanvaarding van een aanbod of offerte middels een schriftelijke bevestiging door afnemer aan Container-bak.nl dan wel doordat Container-bak.nl geheel of gedeeltelijk aan de order uitvoering heeft gegeven. Eventueel later gemaakte en/of aanvullende afspraken binden partijen op dezelfde wijze als waarop de overeenkomst zelf tot stand is gekomen. 4.2 Als datum van de totstandkoming der koopovereenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging door Container-bak.nl dan wel de datum waarop aan de order uitvoering is gegeven.

Artikel 5. Levertijd 5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de afnemer Container-bak.nl schriftelijk in gebreke te stellen waarbij Container-bak.nl een redelijke termijn verkrijgt om alsnog aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen. Indien een overeengekomen levertijd dreigt te verstrijken en Container-bak.nl voorziet tot nakoming niet in staat te zijn wegens omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, is zij bevoegd de overeenkomst met de afnemer te ontbinden zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn, dan wel met de afnemer een nieuwe termijn voor aflevering overeen te komen, onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden omtrent overmacht is bepaald. 5.2 Een leveringstermijn gaat eerst in nadat de gespecificeerde order door Container-bak.nl schriftelijk is ontvangen en alle voor de uitvoering nodige gegevens schriftelijk in het bezit van Container-bak.nl zijn. Indien (gedeeltelijk) vooruitbetaling is bedongen gaat de leveringstermijn eerst in nadat deze betaling door Container-bak.nl is ontvangen.

Artikel 6. Aflevering 6.1 Het depot van Container-bak.nl geldt als plaats van aflevering of bij levering op aanvoer van derden, de magazijn of fabriek van deze derden. Indien voor de aflevering een ander plaats is overeengekomen is de afnemer verplicht die maatregelen te treffen die nodig zijn voor de ongehinderde aflevering van de te leveren zaken. 6.2 Container-bak.nl is, indien een gedeelte van de bestelling gereed is, vrij om te haren keuze dit gedeelte te leveren of te wachten totdat de gehele order gereed is. Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen is dat levering uit voorraad zal geschieden, heeft Container-bak.nl recht om te leveren uit voorraad van derden.

Artikel 7. Vervoer Indien voor de aflevering een andere plaats is aangewezen worden door Container-bak.nl te leveren zaken vervoerd met eigen vervoermiddelen of door Container-bak.nl aangewezen vervoerders. Zij worden geleverd via vervoer over de weg tot zover het vervoermiddel op de verharde openbare weg kan komen. De kosten van dit vervoer worden afzonderlijk berekend.

Artikel 8. Prijzen en prijsverhoging 8.1 De verkoopprijs geldt af depot tenzij franco levering is overeengekomen.

Artikel 9. Betaling 9.1 Betaling van de koopprijs dient te geschieden bij order minimaal 30% te zijn bij opdracht en de restant dient te geschieden voorafgaand aan de levering aflevering.

Artikel 11. Garantie 11.1 Container-bak.nl garandeert dat op de datum van aflevering de zaak in overeenstemming is met de omschrijving in de offerte en/of opdrachtbevestiging en voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

11.2 Container-bak.nl verleent evenwel geen verdere garantie en aanvaardt geen andere aansprakelijkheid dan de fabrikant jegens haar heeft gegeven of aanvaard.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring 12.1 Container-bak.nl is in geen geval aansprakelijk voor de indirecte kosten en/of schade -zoals bedrijfsschade- die voor afnemer mocht ontstaan ten gevolge van enige schade of defect aan de zaak. 12.2 Container-bak.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van gebreken aan de geleverde zaak op het moment dat er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Container-bak.nl. 12.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Container-bak.nl beperkt tot: 10% van het factuurbedrag in geval Container-bak.nl een voor de levering gestelde termijn na ingebrekestelling overschrijdt en deze overschrijding Containerbak.nl is toe te rekenen; 100% van het factuurbedrag in geval van een aan Containerbak.nl toerekenbare tekortkoming anders dan als gevolg van overschrijding van een op levering gestelde termijn. 12.4 Mocht op grond van de bijzondere omstandigheden van enig geval de door Containerbak.nl uitgesloten aansprakelijkheid niet kunnen worden aanvaard dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximumuitkering waarvoor zij haar aansprakelijkheid heeft verzekerd en wel tot het bedrag dat haar assuradeur terzake van deze aansprakelijkheid daadwerkelijk uitkeert. 12.5 De in het voorgaande lid bedoelde vergoeding(en) worden bedongen als maximum. 12.6 Afnemer vrijwaart Container-bak.nl voor alle aanspraken van derden, voortkomend uit het onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde zaken of het gebruik in afwijking van door Container-bak.nl gestelde voorschriften en instructies. 12.7 Afnemer is aansprakelijk voor kosten en boetes welke voortkomen uit de plaatsing van de zaken op zijn terrein en de openbare weg al dan niet in overeenstemming met zijn aanwijzingen. De Afnemer vrijwaart Container-bak.nl en door Container-bak.nl ingeschakelde derden voor en stelt hen schadeloos tegen alle aanspraken in dit verband. 12.8 In geen geval is Container-bak.nl aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, buizen en dergelijke in de grond die door Afnemer niet aan D0-metals BV zijn gemeld dan wel niet op de juiste plaats zijn gemeld dan wel indien Afnemer nalaat een zogenoemde Klic-melding te doen. Afnemer is aansprakelijk voor deze schade en zal Container
bak.nl ter zake volledig vrijwaren en schadeloosstellen ter zake tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade

Artikel 13. Reclames; klachttermijnen De afnemer dient de door Container-bak.nl afgeleverde zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. Hij dient hierbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaak is afgeleverd; of de afgeleverde zaak wat betreft kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen; of de afgeleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze niet specifiek zijn overeengekomen – aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale handelsdoeleinden. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer dit binnen drie (3) werkdagen na aflevering schriftelijk aan Container-bak.nl te melden. Bij niet zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen een redelijke termijn, waaronder dient te worden verstaan drie (3) werkdagen, nadat de afnemer deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Artikel 14. Overmacht 14.1 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Container-bak.nl , indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring ter keuze van Containerbak.nl zonder dat Container-bak.nl tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is, voor zover de overmachtssituatie niet langer duurt, dan drie (3) maanden. 14.2 Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van Containerbak.nl onafhankelijk ,ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze door afnemer niet meer kan worden verlangd.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud 15.1 De eigendom van het door Container-bak.nl geleverde gaat eerst op afnemer over, nadat de vorderingen van Container-bak.nl op afnemer ter zake van geleverde of nog te leveren zaken, c.q. terzake van tekortschieten door afnemer in de nakoming, integraal en met inbegrip van rente en kosten zijn voldaan. Alle kosten en schaden vallende op of belopen door de zaken gedurende de periode dat het eigendom nog niet is overgegaan komen ten laste van afnemer. Artikel 16. Risico 16.1 Het risico van de Container-bak.nl af te leveren zaak is voor rekening van de afnemer vanaf het moment van de aflevering, bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden. 16.2 Indien de afnemer op de leveringsdatum in verzuim is en Container-bak.nl derhalve niet in staat is tot aflevering, gaat het risico voor door Container-bak.nl af te leveren zaak over op de afnemer, vanaf de voor aflevering gestelde datum, onverminderd de overige aan Container-bak.nl krachtens wet of leveringsvoorwaarden verder toekomende rechten.

Artikel 17. Ontbinding; Annulering 17.1 Onverminderd het overig bepaalde in deze voorwaarden is Container-bak.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden in de gevallen dat: a. de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard ofwel een verzoek tot het krijgen van surseance van betaling indient; b. beslag op het geheel of een gedeelte van afnemers’ vermogen wordt gelegd; c. de afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gelegd; d. de afnemer enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet nakomt; e. de afnemer overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging der doelstelling van zijn bedrijf, door enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht de overeenkomst bij schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zekerheid voor de
betaling te verlangen zonder dat Container-bak.nl tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is: alles tenzij de desbetreffende handelswijze van Container-bak.nl in de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd zou zijn. 17.2 Indien de afnemer de overeenkomst wenst te annuleren is vooraf schriftelijke toestemming van Container-bak.nl vereist. In geval van annulering berekent Container-bak.nl aan de afnemer een vergoeding van 30% van het factuurbedrag als ontbindingsvergoeding terwijl het tijdstip van ontbinding niet eerder kan ingaan dan 14 dagen na verzending van de schriftelijke toestemming dor Container-bak.nl

Artikel 18. Bewijs 18.1 Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de afnemer zijn de administratieve gegevens van Container-bak.nl beslissend, behoudens door afnemer te leveren tegenbewijs. 18.2 Behoudens tegenbewijs beantwoordt de door Container-bak.nl afgeleverde zaak aan de met de afnemer gesloten overeenkomst.

Artikel 19. Veiligheid en Milieu 19.1 De Opdrachtgever dient ter zake van de afvalstoffen de van overheidswege en de bij Container-bak.nl geldende, al dan niet in de Overeenkomst neergelegde dan wel gedurende de Overeenkomst mondeling of schriftelijk verstrekte, veiligheids- en milieuvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.

Artikel 20. Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Container-bak.nl en afnemer, alsmede op alle geschillen is Nederlands Recht van toepassing.

NOG WAT VRAGEN OVER?

Heeft u nog vragen stuur uw naam en telefoon en wij bellen u terug.